PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 43989.6765861
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 41854.2553926