PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 47543.966421
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 45236.006886