PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 39133.6152669
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 37613.8632177