PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 45054.3408756
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 42867.2369496