PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 40994.3768976
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 39004.3586016