PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 36380.0589474
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 34967.2411242