PRODAJNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 37564.9326108
OTKUPNA CENA POLUGA 1000 GRAMA
EUR 36106.1002764