PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 18266.61486375
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 17472.4142175