PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 20602.70379
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 19507.87412