PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 19667.50288875
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 18812.3940675