PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 22092.27035625
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 20918.284975