PRODAJNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 18873.056295
OTKUPNA CENA POLUGA 500 GRAMA
EUR 18052.48863