Uslovi privatnosti

OBAVESTENJE O OBRADI PODATAKA O LICNOSTI


U skladu sa Zakonom o zastiti podataka o licnosti i u skladu sa implementacijom pozitivnih zakonskih standarda u oblasti zastite podataka o licnosti Zlatara Gold u daljem tekstu ( Rukovalac ) vrsi obradu podataka licnosti koji su neophodni za uspostavljanje poslovnog odnosa sa strankom . .


SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV

Rukovalac podatke obradjuje na osnovu Zakona i saglasnosti lica na koje se podaci odnose.
Rukovalac podatke obradjuje u cilju :
-Izvrsavanja prava i obaveza koje proisticu iz poslovnog odnosa izmedju Rukovalaca i Lica na koje se podaci odnose .
-Izvrsavanja pravnih obaveza Rukovaoca u skladu sa Zakonom o zastiti podataka i drugih Zakona sa kojima se uredjuje promet investicionog zlata.
Imajuci nevedeno u vidu , dostavljanje podataka o licnosti od strane Lica je neophodno u cilju stupanja u poslovni odnos,ili izvrsavanja prava i obaveza koje proisticu iz poslovnog odnosa
Rukavaoca i Lica na koje se podaci odnose ,kao i cilju izvrsavanja zakonskih obaveza obaveza Rukovaoca .

U slucaju nedostavljanja neophodnih podataka ,Rukovalac nije u mogucnosti da stupi u poslovni odnos sa strankom.

PRIMAOCI PODATAKA O LICNOSTI

Rukovalac ,ima pravo da podatke o licnosti koji se odnose na lice ,kao i podatke o poslovnim transakcijama sa licem ,dostavi nadleznim drzavnim organima na njihov zahtev.
Svi prikupljeni podaci o Licu sa kojim se uspostavlja poslovni odnos, predstavljaju za Rukovaoca Poslovnu tajnu i kao takvi ne mogu su uciniti dostupnim trecim licima. Obaveza cuvanja poslovne tajne za Rukovaoca je TRAJNA .


ROK CUVANJA PODATAKA O LICNOSTI

Rukovalac ce podatke o licnosti koji su prikupljeni u cilju izvrsenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa ,obradjivati sve dok traje poslovni odnos Rukovaoca sa Licem na koje se podaci odnose. Prikupljeni podaci cuvaju se, onaj vremenski period ,kako to propisuju Zakonski okviri ( Zakon o pdv u i Zakon o racunovodstvu ).


IMENOVANO LICE ZA ZASTITU PODATAKA O LICNOSTI

U cilju implementacije standarda zastite podataka o licnosti propisanih Zakonom o zastiti podataka licnosti , Rukovalac je imenovao Lice za Zastitu podataka o licnosti kojem se mozete obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vasih podataka o licnosti na sledece adrese :
zlataregold@gmail.com
Posta : Mutapova 65, 11000 Beograd.


KATEGORIJE PODATAKA KOJE RUKOVALAC OBRADJUJE

1. Osnovni podaci
2. Podaci o upoznavanju stranke.


SLOBODA DAVANJA SAGLASNOSTI I MOGUCE POSLEDICE NEDAVANJA SAGLASNOSTI ZA OBRADU PODATAKA O LICNOSTI

Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovoljno.